jueves, 16 de septiembre de 2010

Seminarios permanentes

É unha modalidade de formación onde se prima a colaboración entre o profesorado do grupo, que debe facer o traballo sen docencia externa, coa única colaboración do/a asesor/a do CFR. Desenvolverá un aspecto concreto do labor docente: traballar, investigar e experimentar novas propostas didácticas desde a óptica da innovación educativa, organización escolar, elaborar materiais de aula e experimentar os aspectos tratados .
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado.
Para solicitar un seminario permanente hai que ter en conta:
  • A duración do seminario está entre 30 e 50 horas.
  • O número de participantes será como mínimo 3 e como máximo 6. A lo menos os dous terzos do total dos compoñentes deben pertencer ao ámbito do CFR onde se solicita.
  • Os participantes nun seminario permanente non poden participar noutros seminarios ou grupos de traballo. Tampouco en proxectos de formación e asesoramento coa mesma temática.
  • A sede do seminario permanente será o centro dun dos membros pertencentes ao ámbito do centro de formación.
A solicitude de participación presentarase seguindo o modelo do Anexo I acompañado da documentación complementaria antes do día 29 de outubro. Nesta solicitude debe ir a relación do profesorado comprometido no proxecto. Debe estar asinado polo/a coordinador/a do seminario e o/a director/a do centro e co selo do centro sede.
Acompañando a solicitude débese entregar o proxecto segundo o modelo do anexo II da convocatoria en soporte papel e informático e co visto e praze do director ou directora do centro donde se desenvolverán as reunións do seminario.
No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 600 €. Neste orzamento non se contemplarán os desprazamentos dos compoñentes do seminario.
A comisión de selección do CFR realizará a selección e aprobación dos proxectos de formación presentados no prazo de 20 días naturais a partir do seguinte ao de finalización do prazo de presentación.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.