jueves, 16 de septiembre de 2010

Grupos de traballo

Remato esta serie de artigos dedicados á formación en centros cos grupos de traballo. É a modalidade máis solicitada nos CFR. Permite a posibilidade de docencia externa por unha persoa que non estea destinada no centro sede.
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado.
Para solicitar un grupo de traballo hai que ter en conta:
  • A solicitude de preinscrición pode presentarse entre os días 14 de setembro e 17 de decembro de 2010 segundo o modelo do Anexo I.
  • Unha vez recibida a solicitude a Directora do CFR asignará o proxecto a un asesor ou asesora que se comunicará coa persoa coordinadora do grupo para preparar o proxecto conxuntamente segundo o Anexo III da convocatoria.
  • A solicitude de participación (Anexo II) e o proxecto de traballo deberán presentarse no prazo de 20 días contados dende a recepción da solicitude de inscricion. Na solicitude de participación deben figurar os datos dos compoñentes do grupo e estará asinada polo coordinador/a , co Vº e prace do director/a do centro sede e informe da persoa asesora. O proxecto debe entregarse en formatos papel e informático.
  • A duración do proxecto está entre 20 e 50 horas. Pódese dedicar á docencia impartida por persoas non destinadas no centro un máximo do 20% das horas solicitadas.
  • O número de participantes será como mínimo 5 e como máximo 12, incluída a persoa coordinadora do grupo. Poden traballar en distintos centros, pero a lo menos os dous terzos do total dos compoñentes deben pertencer ao ámbito do CFR onde se solicita. Os participantes nun grupo de traballo non poden participar noutros grupos ou seminarios permanentes. Tampouco en proxectos de formación e asesoramento coa mesma temática e tamén nas convocatorias que a consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza como incompatibles.
  • No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 1000 €. Debe estar desglosada nos apartados: a) docencia externa, b) material funxible e bibliografía e c) desprazamentos.
  • Unha vez presentado o proxecto, a comisión de selección deberá reunirse nun prazo máximo de 30 días contados a partir do día seguinte á data na que se presentou a solicitude de preinscrición.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.