miércoles, 15 de septiembre de 2010

Proxectos de formación e asesoramento en centros

Esta modalidade de formación ten, en liñas xerais, como obxectivo fomentar o traballo colaborativo do profesorado partindo dos intereses da maioría do claustro en aspectos xerais dos ámbitos curricular, organizativo e de investigación educativa para fomentar a súa autonomía pedagóxica e organizativa. Preténdese que interveña a maioría do profesorado do centro coordinados pola xefatura de estudos ou persoa coordinadora da formación no centro contando coa colaboración do asesor ou asesora de referencia do Centro de Formación e Recursos. Debe contar co compromiso de implantación das melloras nas áreas ou aspectos traballados para propiciar o cambio e a innovación, polo que deberá estar informado o claustro.
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado 2010-2011.
Para solicitar un Proxecto de Fomación en Centros hai que ter en conta:
  • Antes do día 6 de outubro de 2010 hai que facer a preinscrición mediante o formulario do Anexo I para poder realizar, coa intervención do CFR a delimitación do tema e a elaboración do proxecto. Este formulario pode entregarse no CFR mediante correo electrónico, fax ou correo postal. Debe estar asinado polo xefe/a de estudos e o director/a do centro e co selo do centro.
  • A duración do proxecto está entre 30 e 50 horas. Pódese dedicar á docencia impartida por persoas non destinadas no centro un máximo do 30% das horas solicitadas.
  • Un centro que teña concedido un proxecto de formación non poderá participar, no mesmo curso escolar, noutro proxecto promovido pola Administración que desenvolva a mesma temática.
  • O número de participantes será proporcional e representativo do claustro, e nunca menor de 10 persoas, agás en centros con menos de 20 profesores, nos que a comisión de selección poderá reducir de xeito extraordinario o número minimo de participantes.
  • A solicitude de participación presentarase segundo o modelo do Anexo II acompañado da documentación complementaria antes do día 29 de outubro. Nesta solicitude debe ir a relación do profesorado comprometido no proxecto. Debe estar asinado polo xefe/a de estudos, Vº e prace do director/a do centro e co selo do centro.
  • Acompañando a solicitude débese entregar o proxecto segundo o modelo do anexo III da convocatoria en soporte papel e informático e a certificación de que foi informado ao claustro.
  • No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 1500€. Debe estar desglosada nos apartados: a) docencia externa, b) material funxible e bibliografía e c) desprazamentos. Deberase constar expresamente que non se recibiu nin se solicitará ningunha outra axuda económica.
  • A Comisión de Selección do CFR realizará a selección e aprobación dos Proxectos de formación presentados no prazo de 20 días naturais a partir do seguinte ao de finalización do prazo de presentación.

No hay comentarios:

Agardo que sexa do voso interese.