miércoles, 29 de septiembre de 2010

Ensino da historia a través de Google Earth

É o título co que o ITE publicou en novembro do 2009, un monográfico dedicado ás aplicacións do Google Earth nas clases de historia. En cada un dos artigos describese brevemente a ferramenta empregada e proponse varias actividades para levar á aula.
Os artigos que compoñen este monográfico son:
Seguro que a lectura destes artigos vai proporcionaros ideas para novas aplicacións deste programa.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Realidade aumentada e Ciencias Sociais

Na web wwwhatsnew.com atopo esta presentación sobre realidade aumentada con fins educativos:
Na diapositiva 28 fala de Arsights, un programa que permite obter monumentos e edificios de Google Earth para velos nunha cámara web en realidade aumentada. Hai que descargar a aplicación, instalala e buscar no Google Earth algún monumento co logo de Arsights.
No mesmo artigo hai outras tres presentacións en castelán sobre realidade aumentada e un enlace a unha colección de 13 vídeos que mostran as súas aplicacións nos museos.
Xa teño entretemento para uns días!!!

jueves, 16 de septiembre de 2010

Grupos de traballo

Remato esta serie de artigos dedicados á formación en centros cos grupos de traballo. É a modalidade máis solicitada nos CFR. Permite a posibilidade de docencia externa por unha persoa que non estea destinada no centro sede.
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado.
Para solicitar un grupo de traballo hai que ter en conta:
 • A solicitude de preinscrición pode presentarse entre os días 14 de setembro e 17 de decembro de 2010 segundo o modelo do Anexo I.
 • Unha vez recibida a solicitude a Directora do CFR asignará o proxecto a un asesor ou asesora que se comunicará coa persoa coordinadora do grupo para preparar o proxecto conxuntamente segundo o Anexo III da convocatoria.
 • A solicitude de participación (Anexo II) e o proxecto de traballo deberán presentarse no prazo de 20 días contados dende a recepción da solicitude de inscricion. Na solicitude de participación deben figurar os datos dos compoñentes do grupo e estará asinada polo coordinador/a , co Vº e prace do director/a do centro sede e informe da persoa asesora. O proxecto debe entregarse en formatos papel e informático.
 • A duración do proxecto está entre 20 e 50 horas. Pódese dedicar á docencia impartida por persoas non destinadas no centro un máximo do 20% das horas solicitadas.
 • O número de participantes será como mínimo 5 e como máximo 12, incluída a persoa coordinadora do grupo. Poden traballar en distintos centros, pero a lo menos os dous terzos do total dos compoñentes deben pertencer ao ámbito do CFR onde se solicita. Os participantes nun grupo de traballo non poden participar noutros grupos ou seminarios permanentes. Tampouco en proxectos de formación e asesoramento coa mesma temática e tamén nas convocatorias que a consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza como incompatibles.
 • No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 1000 €. Debe estar desglosada nos apartados: a) docencia externa, b) material funxible e bibliografía e c) desprazamentos.
 • Unha vez presentado o proxecto, a comisión de selección deberá reunirse nun prazo máximo de 30 días contados a partir do día seguinte á data na que se presentou a solicitude de preinscrición.

Seminarios permanentes

É unha modalidade de formación onde se prima a colaboración entre o profesorado do grupo, que debe facer o traballo sen docencia externa, coa única colaboración do/a asesor/a do CFR. Desenvolverá un aspecto concreto do labor docente: traballar, investigar e experimentar novas propostas didácticas desde a óptica da innovación educativa, organización escolar, elaborar materiais de aula e experimentar os aspectos tratados .
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado.
Para solicitar un seminario permanente hai que ter en conta:
 • A duración do seminario está entre 30 e 50 horas.
 • O número de participantes será como mínimo 3 e como máximo 6. A lo menos os dous terzos do total dos compoñentes deben pertencer ao ámbito do CFR onde se solicita.
 • Os participantes nun seminario permanente non poden participar noutros seminarios ou grupos de traballo. Tampouco en proxectos de formación e asesoramento coa mesma temática.
 • A sede do seminario permanente será o centro dun dos membros pertencentes ao ámbito do centro de formación.
A solicitude de participación presentarase seguindo o modelo do Anexo I acompañado da documentación complementaria antes do día 29 de outubro. Nesta solicitude debe ir a relación do profesorado comprometido no proxecto. Debe estar asinado polo/a coordinador/a do seminario e o/a director/a do centro e co selo do centro sede.
Acompañando a solicitude débese entregar o proxecto segundo o modelo do anexo II da convocatoria en soporte papel e informático e co visto e praze do director ou directora do centro donde se desenvolverán as reunións do seminario.
No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 600 €. Neste orzamento non se contemplarán os desprazamentos dos compoñentes do seminario.
A comisión de selección do CFR realizará a selección e aprobación dos proxectos de formación presentados no prazo de 20 días naturais a partir do seguinte ao de finalización do prazo de presentación.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Proxectos de formación e asesoramento en centros

Esta modalidade de formación ten, en liñas xerais, como obxectivo fomentar o traballo colaborativo do profesorado partindo dos intereses da maioría do claustro en aspectos xerais dos ámbitos curricular, organizativo e de investigación educativa para fomentar a súa autonomía pedagóxica e organizativa. Preténdese que interveña a maioría do profesorado do centro coordinados pola xefatura de estudos ou persoa coordinadora da formación no centro contando coa colaboración do asesor ou asesora de referencia do Centro de Formación e Recursos. Debe contar co compromiso de implantación das melloras nas áreas ou aspectos traballados para propiciar o cambio e a innovación, polo que deberá estar informado o claustro.
A convocatoria está no Plan Anual de Formación do Profesorado 2010-2011.
Para solicitar un Proxecto de Fomación en Centros hai que ter en conta:
 • Antes do día 6 de outubro de 2010 hai que facer a preinscrición mediante o formulario do Anexo I para poder realizar, coa intervención do CFR a delimitación do tema e a elaboración do proxecto. Este formulario pode entregarse no CFR mediante correo electrónico, fax ou correo postal. Debe estar asinado polo xefe/a de estudos e o director/a do centro e co selo do centro.
 • A duración do proxecto está entre 30 e 50 horas. Pódese dedicar á docencia impartida por persoas non destinadas no centro un máximo do 30% das horas solicitadas.
 • Un centro que teña concedido un proxecto de formación non poderá participar, no mesmo curso escolar, noutro proxecto promovido pola Administración que desenvolva a mesma temática.
 • O número de participantes será proporcional e representativo do claustro, e nunca menor de 10 persoas, agás en centros con menos de 20 profesores, nos que a comisión de selección poderá reducir de xeito extraordinario o número minimo de participantes.
 • A solicitude de participación presentarase segundo o modelo do Anexo II acompañado da documentación complementaria antes do día 29 de outubro. Nesta solicitude debe ir a relación do profesorado comprometido no proxecto. Debe estar asinado polo xefe/a de estudos, Vº e prace do director/a do centro e co selo do centro.
 • Acompañando a solicitude débese entregar o proxecto segundo o modelo do anexo III da convocatoria en soporte papel e informático e a certificación de que foi informado ao claustro.
 • No proxecto incluirase unha proposta de orzamento, que non poderá superar os 1500€. Debe estar desglosada nos apartados: a) docencia externa, b) material funxible e bibliografía e c) desprazamentos. Deberase constar expresamente que non se recibiu nin se solicitará ningunha outra axuda económica.
 • A Comisión de Selección do CFR realizará a selección e aprobación dos Proxectos de formación presentados no prazo de 20 días naturais a partir do seguinte ao de finalización do prazo de presentación.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Cursos organizados pola asesoría de Humanística no CFR de Lugo

Por un pequeniño problema de saúde levo unha temporada na que non escribo nada. Hoxe retomo este "traballo" lembrando as actividades de formación do profesorado que se desenvolverán no Centro de Formación e Recursos de Lugo dentro da modalidade de cursos e xornadas en próximos artigos resumirei as modalidades de Proxectos de Formación en Centros, Seminarios Permanentes e Grupos de Traballo.
No Plan Anual de Formación 2010-2011 podedes acceder á convocatoria de todas as modalidades de actividades formativas, plans e convocatorias ofertadas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para este curso. Dentro deste Plan de Formación do Profesorado as actividades que se levarán a cabo pola Área de Humanística que se desenvolverán no CFR de Lugo e nas que podedes facer a inscrición son:
Esta actividade desenvolverase no primeiro trimestre deste curso escolar e o prazo de inscrición remata o 22 de setembro.
Algunhos dos contidos que se traballarán ao longo deste curso xirarán arredor da presentación e deseño de materiais didácticos de utilidade para o profesorado, traballo colaborativo e proceso de creación e xestión da plataforma Moodle: descrición, configuración, características, ferramentas de comunicación, ferramentas para o traballo con textos, gráficos, presentacións, actividades interactivas, inserción de webquest, traballos colaborativos como a creación de glosario de termos, bases de datos e creación dunha wiki na aula virtual, seguemento do traballo do alumnado, xestión dun curso...
Na medida en que se vaia deseñando o curso actualizarase a información do programa tanto aquí como na páxina web do CFR de Lugo.
Este curso desenvolverase no segundo trimestre deste curso escolar e o prazo de inscrición remata o 15 de decembro.
Os contidos a traballar desenvolveranse arredor da web 2.0: características, recursos didácticos e organización, ferramentas (cartográficas, ofimáticas e organizadores gráficos), marcadores sociais, blogs, wikis, redes sociais... Esta actividade xa se realizou no curso pasado e na aula virtual do CFR quedaron os materiais que aportou o profesorado docente.


Agardo que sexa do voso interese.